ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Редакція від 10.01.2021 року

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про надання послуг у сфері інформатизації

 

Фізична особа – підприємець КРАВЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА (р.н.о.к.п.п. 2059614569), яка діє на підставі виписки з ЄДР щодо вчинення запису в ЄДР про реєстрацію ФО-П від 26.01.2021р. № 2009400000000000276 (надалі – «Виконавець»), керуючись положеннями Цивільного кодексу України (далі – «ЦКУ»), іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами у сфері господарської діяльності, пропонує фізичним та/або юридичним особам (надалі – «Замовник») отримати послуги у сфері інформатизації, передбачені цим Публічним договором (Договір публічної оферти)
про надання послуг у сфері інформатизації (надалі – «Договір»). Цей Договір є публічним відповідно до ст.ст. 205, 633, 641, 642 ЦКУ, його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про нижченаведене.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, у спосіб передбачений цим Договором.

1.2 Договір – це правочин про надання та отримання Послуг у сфері інформатизації, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих Послуг на умовах публічної оферти з моменту її Акцептування Замовником. Цей правочин укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (Акцепту) Замовника на укладення Договору, без підпису письмового примірника Договору.

1.3 Портал – сукупність програмних і апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу https://poisk.ua, який розміщено в мережі Інтернет за адресою: https://poisk.ua/ і знаходиться у володінні, розпорядженні і користуванні Виконавця. Зміст Порталу захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством України про недобросовісну конкуренцію.

1.4 Послуга – це Послуга безкоштовна та/або Послуга оплатна, відповідно до контексту зазначення.

1.5 Послуга безкоштовна – безкоштовна послуга або декілька послуг які надаються Виконавцем на умовах даного Договору у сфері інформатизації, а саме отримання Звернення від Замовника та розміщення на Порталі в розділах про знахідку, тексту тимчасового оголошення та/або фото зображення, малюнку, та/або обробка запиту на пошук, та/або інша операція, що не є постачанням товарів, пов’язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб Замовника.

1.6 Послуга оплатна – оплатна послуга або декілька послуг які надаються Виконавцем на умовах даного Договору у сфері інформатизації, а саме отримання Звернення від Замовника та розміщення на Порталі в розділах про загублене, тексту тимчасового оголошення та/або фото зображення, малюнку, та/або автоматична обробка запиту на пошук протягом встановленого періоду, та/або інформування Замовника про можливі способи комунікації із Замовником Послуги безкоштовної, та/або інша операція, що не є постачанням товарів, пов’язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб Замовника.

1.7 Замовник - будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Портал https://poisk.ua/ та акцептувала даний Договір.

1.8 Звернення - це дія Замовника на Порталі щодо публікації, або активації одного оголошення. Зверненням також є зміна існуючого оголошення, якщо така зміна передбачає зміну, та/або додавання інформації, зміна істотних характеристик оголошення, зміна регіону, тощо.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері інформатизації за допомогою мережі Інтернет, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

2.2 Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

2.3 Крім тексту цього Договору, порядок надання сервісів на Порталі визначаються Політикою конфіденційності, Правилами Порталу, які є невід'ємною частиною Договору.

2.4 Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Підтвердженням повного та безумовного Акцептування публічної оферти, а також підтвердженням факту надання інформації відповідно до вимог ч. 2 ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», є будь-яка з наступних дій Замовника:
 • факт направлення Звернення Замовника на Портал Виконавця та оформлення замовлення Послуг Виконавця на Порталі Виконавця https://poisk.ua/;
 • оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Порталу Виконавця https://poisk.ua/;
 • письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на Порталі https://poisk.ua/.
3.2 Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п. 3.1. цього Договору, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися умов Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами.

3.3 Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Вартості Послуг та умов їхнього надання та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору. Незнання Договору не звільняє Замовника від відповідальності за недотримання його умов.

3.4 Якщо Замовник не згоден з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1 Виконавець зобов'язується забезпечити можливість отримання Замовником сервісів Порталу в порядку, визначеному цим Договором.

4.2 Виконавець має право змінювати умови даного Договору в тому числі порядок оплати і тарифи Послуг, та/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд. Інформація про такі зміни публікується Виконавцем на Порталі та/або в інформаційній розсилці. У разі внесення змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення оновленої редакції Договору на Порталі, якщо інше не зазначено в Договорі. Продовження користування Порталом Замовником після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та/або доповненнями.

4.3 Замовники погоджуються з тим, що Виконавець залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Порталі інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Замовників до сервісів Порталу в будь-який час з будь-якої причини.

4.4 Виконавець має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому розділі Порталу без узгодження з Замовником.

4.5 У разі порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець має право відмовити, призупинити, обмежити або припинити доступ такого Замовника до будь-якого з сервісів Порталу в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Замовнику такими діями. У випадку відмови, призупинення, обмеження або припинення в наданні Послуг причина та/або підстава може не повідомлятись і не коментуватись.

4.6 Виконавець має право здійснювати розсилання Замовникам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Замовників, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості сервісів Порталу.

4.7 Виконавець зобов'язується не використовувати облікові дані Замовника, отримані в процесі роботи на Порталі в цілях, не передбачених цим Договором та додатками до нього і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Виконавця в силу вимог законодавства України.

4.8 Виконавець може надавати Замовнику можливість отримання консультацій служби технічної підтримки Порталу по електронній пошті при зазначенні Замовником своїх контактних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням сервісу Порталу. Виконавець може на свій розсуд вимагати від Замовника оформлення запиту до служби технічної підтримки по електронній пошті з адреси, вказаної Замовником при реєстрації та/або у Зверненні.

4.9 Виконавець має право здійснювати модерацію всіх оголошень, пропозицій, зображень, матеріалів і Звернень, які розміщуються на Порталі.

4.10 На власний розсуд доручати та/або залучати до надання Послуг (або їх окремих частин) третіх осіб.

4.11 Зберігати інформацію та відомості (в тому числі – персональні дані), надані Замовником на виконання умов цього Договору у межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

4.12 Виконавець має інші права відповідно до діючого законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1 Звертатися до Виконавця для отримання інформації щодо Послуг Виконавця, умов їхнього надання та умов цього Договору у спосіб та за контактами, зазначеними на Порталі Виконавця.

5.2 Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Виконавця на умовах цього Договору.

5.3 До акцептування Договору ознайомитися з його чинними умовами. У разі згоди з умовами цього Договору акцептувати його шляхом, визначеним в п.3.1. цього Договору.

5.4 Замовник зобов’язаний належним чином виконувати умови цього Договору. Інформувати Виконавця про всі відомі обставини та надавати Виконавцю повну і правдиву інформацію та всі необхідні й достовірні документи, які мають або можуть мати значення, для якісного та повного надання обраної Послуги та належного виконання Виконавцем умов цього Договору.

5.5 На вимогу Виконавця надати всю інформацію та документи, які не були надані раніше та мають або можуть мати значення, для якісного та повного надання обраної Послуги та належного виконання Виконавцем умов цього Договору.

5.6 Своєчасно у встановлені цим Договором строки та у повному обсязі сплачувати вартість Послуг.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1 Виконавець не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Порталу, що стали причиною обмеження доступу Замовника до сервісів Порталу. Виконавець не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Замовника до сервісів Порталу.

6.2 Виконавець не відповідає за відповідність сервісів Порталу цілком або його частин очікуванням Замовника, безпомилкову та безперебійну роботу сервісів Порталу, припинення доступу Замовника до сервісів Порталу, а також за збереження логіна і пароля Замовника, що можуть забезпечувати доступ до сервісів Порталу, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Виконавця, і не відшкодовує Замовнику будь-які пов'язані з цим збитки.

6.3 Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за обмеження доступу до сервісів Порталу, за припинення доступу до сервісів Порталу, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії та/або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів та/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв'язку.

6.4 Виконавець не несе відповідальність перед Замовником або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним сервісів Порталу, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Замовника третіх осіб.

6.5 Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Замовника або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов’язані з використанням Замовником сервісів Порталу.

6.6 Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або будь-якими третіми особами за:
 • зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержуваної Замовником при використанні сервісів Порталу;
 • якість робіт/послуг, наданих одним Замовником іншому Замовнику, а так само щодо якості та стану схоронності речей які можуть передаватись від одного Замовника іншому, передавання їх в строк та інше;
 • відповідність здійснюваних дій Замовником щодо знахідки та/або загубленої речі до вимог законодавства України;
 • виконання Замовниками своїх зобов'язань по оплаті винагороди та/або будь-яких інших матеріальних заохочень.
6.7 У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Замовником, претензій до Виконавця, пов'язаних з використанням Замовником сервісів Порталу, Замовник зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами, захистивши Виконавця від можливих збитків та спорів, або виступити на стороні Виконавця в таких спорах, а також відшкодувати збитки Виконавцю (включаючи судові витрати), завдані йому у зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів і / або діяльністю Замовника на Порталі.

6.8 Виконавець не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, які прямо або побічно виникли у Замовників в результаті виконання зобов’язань, домовленостей іншими Замовниками. Виконавець ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Замовниками, або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Виконавця обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Виконавця в розмірі, що не перевищує вартість наданих Послуг окремо взятому Замовнику.

6.9 Виконавець не контролює строки, винагороди, умови домовленостей та/або будь-які інші умови, що виконуються/надаються Замовниками, за допомогою розміщення відповідної інформації на Порталі. Внаслідок цього Замовник приймає умову, відповідно до якого всі роботи, послуги, умови, оголошення що пропонуються через Портал Виконавця, споживаються ним під свою самостійну відповідальність і такі дії/бездіяльність ніяк не пов'язана з діяльністю Виконавця. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики за користування сервісами Порталу і розуміння оголошень розміщених іншими Замовниками за допомогою відповідних сервісів Порталу. Замовник бере на себе повну відповідальність і ризики за оплату іншим Замовникам будь-яких фінансових та/або матеріальних заохочень, які вважає за потрібне здійснити.

6.10 Виконавець залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Замовником без попередження, в разі:
 • отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;
 • вимог власників (та/або уповноважених представників) прав інтелектуальної власності, в т.ч., але не обмежуючись, авторських та/або суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг і т.д., про припинення порушень його прав Замовником на Порталі;
 • іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Порталу, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;
 • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Порталі або не відповідає Правилам Порталу у відповідності до цього Договору та/або чинного законодавства України.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗВЕРНЕННЯ

7.1 Замовник самостійно оформлює Звернення на відповідній сторінці Порталу шляхом обрання необхідних Послуг, додавання необхідної інформації та за допомогою платіжної системи натисканням кнопки "Оплатити", або зробивши замовлення по електронній пошті вказаної в розділі контактів Порталу.

7.2 Строк обробки Виконавцем Звернення - до 2-х (двох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Звернення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Звернення починається з першого після вихідного робочого дня.

8. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

8.1 Ціна Послуг визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Порталу. Ціна Договору (вартість Звернення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

8.2 Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

8.3 Оплата Послуг здійснюється шляхом:
 • перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична особа-підприємець або юридична особа); або
 • за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Порталі (якщо Замовником є фізична особа).
8.4 Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

8.5 Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 2-х (двох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем.

8.6 Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.

8.7 Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет, або комісія платіжної організації та інші).

8.8 Правилам Порталу зазначені на відповідній сторінці Порталу є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в цьому Договорі.

8.9 Факт отримання Послуг Замовником - фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця. Виконавець зобов’язаний надіслати /виставити Замовнику рахунок (інвойс) про оплату Послуг, а квитанцію про оплату має надіслати відповідна платіжна організація послугами якої скористався Замовник.

8.10 Факт отримання Послуг Замовником - юридичною особою та/або фізичною особою-підприємцем підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі–Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. У разі, якщо протягом 2-ох (двох) тижнів з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку та Послуги вважаються такими що надані належним чином та в повному обсязі.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1 Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів інтелектуальної власності в тому числі об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Порталі, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, які входить до складу сервісів Порталу, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Виконавця чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

10. СПОВІЩЕННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

10.1 Листування між Сторонами з приводу виконання цього Договору ведеться по електронній пошті, через адреси, зазначені Замовниками при направленні Звернення. Адреса електронної пошти, зареєстрованої за Виконавцем, вважаються електронні адреси зазначені на Порталі.

10.2 Замовник і Виконавець погоджуються, що всі повідомлення отримані на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної із Сторін в межах Послуг, що надаються відповідно до цього Договору, а також публікація змін та доповнень до цього Договору на Порталі вважаються доставленими адресату в належній формі.

10.3 Замовник та Виконавець погодилися, що документи, пов'язані з виконанням цього Договору, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.

10.4 Замовник та Виконавець зобов'язується своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адреси електронної пошти.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1 Замовник та Виконавець погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або в зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Замовника відносно наданого Виконавцем сервісу Порталу приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу Виконавця протягом трьох місяців з дня надання сервісу Порталу або відмови в його наданні.

11.2 У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Виконавця.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

12.1 Зміни та/або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Виконавця. Датою вступу в силу змін та/або доповнень до цього Договору є дата опублікування даних змін та/або доповнень на Порталі, якщо Виконавцем не вказано інше.

12.2 У разі незгоди Замовника з внесеними змінами та/або доповненнями до цього Договору, Замовник має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Виконавця про відмову Замовника від подальшого використання сервісів Виконавця, а також про незгоду з внесеними змінами та/або доповненнями або про неприєднання до нової редакції договору або про відмову дотримуватися його умов.

12.3 Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання сервісів Порталу, визнаються згодою і приєднанням з боку Замовника до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін та/або доповнень.

13. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС – МАЖОР)

13.1 Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміють будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін – і яких не можна передбачити чи уникнути, включно: військові дії, громадські заворушення, антитерористичні операції, епідемії, пандемії, блокади, землетруси, повені, пожежі, рішення чи приписи органів державної влади та управління, внаслідок яких на Сторони покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, податкові тощо) і які унеможливлюють подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

13.2 Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 30 (тридцяти) днів поспіль, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

13.3 Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 3-х днів із моменту настання таких обставин. Настання обставин нездоланної сили має бути підтверджене довідкою відповідних компетентних органів.

13.4 За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні іншій Стороні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили.

13.5 Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їхньої дії.

14. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

14.1 Час від часу Замовник може надавати Виконавцю доступ до персональних даних Замовника. До Персональних даних Замовника відносяться, зокрема: ім'я, номери телефонів, адреса електронної пошти, часовий пояс, адресні дані, дані про доступ / використання / авторизації у будь-якій системі, дані контракту, фінансові та банківські реквізити, номер кредитних карток, та будь-які інші дані, за допомогою яких можна ідентифікувати будь-яку особу. 

14.2 Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Замовника лише відповідно до інструкцій з боку Замовника. Виконавець докладе розумних зусиль, щоб дотримуватися будь-яких інших інструкцій Замовника, якщо цього вимагає Закон України «Про захист персональних даних», і це технічно можливо здійснити.

14.3 Виконавець зобов'язується вжити всіх розумних заходів задля збереження персональних даних Замовника від несанкціонованого доступу інших осіб, втрати, незаконного копіювання, викривлення, тощо. Під такими заходами Сторони розуміють, зокрема, проте не обмежуючись: 
 • не передавати коди, паролі доступу до місця зберігання персональних даних Замовника;
 • не передавати будь-які фізичні носії, на яких зберігаються персональні дані Замовника будь-яким іншим особам без попереднього отримання дозволу на таку передачу від Замовника; 
 • обмежувати фізичний доступ до приміщення та (або) устаткування, у якому зберігаються персональні дані Замовника;
 • невідкладно сповіщати Замовника про спроби несанкціонованого доступу до персональних даних Замовника з боку третіх осіб;
 • невідкладно сповіщати Замовника про витік, втрату, пошкодження чи факт настання будь-яких негативних наслідків стосовно персональних даних Замовника;
 • використовувати у своїй діяльності антивірусні програми, брандмауери, тощо;
 • виконувати інші вказівки Замовника стосовно зберігання, обробки, передачі персональних даних Замовника.
14.4 Виконавець отримує доступ від Замовника до персональних даних Замовника у такі способи:
 • передача файлів, електронною поштою, мессенджерами (Skype, ZOOM, Google Meet, Teams, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, тощо);
 • протягом проведення переговорів з Замовником;
 • при отриманні Звернення від Замовника.
14.5 Сторони погоджуються, що вимоги, які викладені у Законі України «Про захист персональних даних» є зобов’язуючими для Сторін.

14.6 У разі закінчення строку дії цього Договору, або у разі його дострокового розірвання, Виконавець зобов'язується знищити усі копії та зразки, що містять персональні дані Замовника у разі, якщо такі копії та зразки були попередньо створені. 

15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

15.1 Цей Договір і відносини між Виконавцем та Замовником регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

15.2 Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

15.3 Замовник може відмовитися від Договору з Виконавцем протягом 14 днів з дати його укладення без пояснення причин. Щоб відмовитися від Договору, Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця про своє рішення за допомогою направлення поштового листа, за адресою, вказаною на Порталі. Замовник може використати приклад заяви про відмову.

15.4 Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (3 група, 5 %).

15.5 Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

15.6 Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Звернення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Звернення інформації.

15.7 Замовнику надається право на використання Послуг виключно у своїй внутрішній діяльності (або для власних потреб) без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

15.8 Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати його Акцептування.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

      

Виконавець
ФОП Кравченко Т.О.

Адреса для листування:
72306 Мелiтополь, вул. Бєлоусова, 13

Банківські реквізити:
UA053133990000026009030203417

Електронна пошта:
poiskua24@gmail.com